Celem tego opracowania jest dostarczenie obiektywnej oceny grubości powłoki cynkowej i jej przyczepności do podłoża oraz odporności na korozję w warunkach bardziej agresywnego środowiska niż badania wcześniejsze w Instytucie w Gliwicach.

Przyjęto dwukrotnie dłuższy czas ekspozycji na działanie obojętnej mgły solnej równy 750 godzin oraz dodatkowo poddano próbki siatki na działanie wilgotnej atmosfery SO2.

Pozytywne wyniki takich testów mogą być podstawą do pozytywnej oceny przydatności siatek AUTOFOR, również dla części siatki zagłębionej na stałe w gruncie i wszędzie tam, gdzie są takie wymagania środowiskowe.

Opracowanie składa się z dwóch części:

  • Opinii technicznej dotyczącej zabezpieczeń antykorozyjnych siatek autostradowych AUTOFOR NO - 2/1005/A/2008
  • Raport z badań Nr LO1201/08

Wnioski końcowe opinii:

  • Zabezpieczeniem antykorozyjnym dostarczonych siatek autostradowych była powłoka cynkowa o średniej masie równej 327 g/m2, w przypadku siatek wykonanych z drutu o nominalnej średnicy 2,5 mm i 397 g/m2, w przypadku siatek o średnicy nominalnej drutu 2,0 mm. Dla obu średnic drutów były to wartości wyższe od deklarowanych wartości minimalnych
  • Jakość powłoki oraz jej ciągłość i przyczepność były zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10244-2:2003
  • Wyniki odporności na działanie mgły solnej (750 godz. bez oznak korozji podłoża stalowego) oraz odporności na działanie wilgotnej atmosfery zawierającej SO2 (20 cykli bez oznak korozji podłoża stalowego), uzasadniają dopuszczenie do eksploatacji przedmiotowych siatek zgodnie z przeznaczeniem (siatki autostradowe) w środowiskach zewnętrznych o kategorii korozyjności C1 do C4 wg Załącznika E normy PN-EN 12500:2002 "Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery".

więcej