System Autofor - Specyfikacja Techniczna

Siatka Autofor

Podstawą systemu jest siatka zgrzewana z grubo ocynkowanych drutów stalowych, zgodna z normą EU-PN 10223-4 o następujących parametrach standardu drogowego Autofor:

 1. Drut o wytrzymałości min 588 N/m2 (więcej) o wymiarach:
  • średnica drutów brzegowych siatki może być większa lub równa pozostałym D=2-3mm
  • średnica drutów pozostałych tej samej średnicy co skrajne lub cieńsze D=2-2,5mm
 2. Wysokość całkowita produkowanej siatki Autofor mieści się w granicach H=150-290cm ze stopniowaniem co 5cm.
 3. Moduł siatki (M), parametr opisujący typ siatki, stały dla danego typu a określający odległość sąsiednich drutów pionowych, wynosi dla Autofor M=10-30cm.
 4. Konfiguracja, przedstawiająca podział modułu na poszczególne strefy (A;B;B1;C;X) (więcej - rys A.01), wraz z wymiarami oczek dla poszczególnych stref /od 2cm do 30cm / i ich ilości w strefie.
 5. Opracowana technologia zgrzewania drutów ocynkowanych ogniowo o powłoce min 260 gr/m2 i doborze parametrów stali materiału wyjściowego, umożliwia otrzymanie produktu finalnego najwyższej jakości i gwarancji 10 letniej odporności na korozję (więcej)
 6. Siatki dostarczane są w rolkach po 50mb. . Łączenie poszczególnych rolek siatki może być wykonane na dwa sposoby: poprzez skręcenie ze sobą drutów poziomych, wystających na końcu rolki lub zakładanie skrajnych pól siatki i wiązanie ich dodatkowym drutem (więcej - rys A.00 i rys A.01).
 7. W ramach ochrony antykradzieżowej możliwe jest dodatkowe oznakowanie siatki dwoma barwnymi drutami / brąz, złoty/, ułatwiające identyfikację siatki drogowej. Znakowanie takie wykonywane jest na etapie montażu, zestawem malarskim gwarantującym wymaganą trwałość, który zastępuje nietrwałe, zbyt szybko ulegające zanikowi, powłoki tlenkowe i fosforanowe.

Słupki

Słupki wykonane są z rur precyzyjnych kalibrowanych na zimno, zgodnych z normą PN-EU 10305-3 : 2003/PN-EU 10220:2003 i cynkowanych ogniowo o następujących parametrach systemu drogowego Autofor:

 1. Słupki wykonuje się z rur o średnicy D=48 mm i grubości ścianki 1,5mm (więcej - rys A.02).
 2. Długość słupka wynosi L(cm)=H siatki(cm) + 60cm, przy czym H siatki uwzględnia wysokość projektowanego ogrodzenia i ewentualne zagłębienie siatki w ziemi /0 - 40cm/
 3. Słupki wyposażone są w stalowe zaczepy do mocowania siatki w ilości 3 szt. dla ogrodzenia o wysokości do 220cm oraz 4 szt. dla ogrodzenia o wysokości powyżej 220cm Zaczepy wykonane są z drutu stalowego D=4mm lub bednarki 10x2,0mm, spawane metodą MIG-MAG w osłonie CO2 i ocynkowane ogniowo wraz ze słupkiem. Rozwiązanie to jest optymalnym kompromisem między pewnym mocowaniem i zapewnieniem ruchów kompensacyjnych odkształceń termicznych siatki a powierzchnią styku z mocowanym drutem siatki, mającą wpływ na trwałość powłoki cynkowej i ochronę przed korozją.
 4. Każdy słupek w połowie długości jest znaczony antykradzieżowo przez wybicie na powierzchni uzgodnionych cech. Najczęściej są to znaki Zamawiającego - np. GDDKiA
 5. Rura słupka jest jednostronnie zaślepiona wspawanym stalowym kapturkiem. Kapturek posiada kształt umożliwiający wentylację wnętrza słupka, co ogranicza zjawisko skraplania się tam pary wodnej a jednocześnie skutecznie zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych. Kapturki są ocynkowane ogniowo wraz ze słupkiem. Minimalna powłoka cynkowania ogniowego kompletnego słupka wynosi 420 g /m2 (więcej detale)

Podpory

Podpory wykonane są z rur precyzyjnych kalibrowanych na zimno, zgodnych z normą PN-EU 10305-3 : 2003/PN-EU10220:2003 i na gotowo cynkowanych ogniowo o następujących parametrach systemu drogowego Autofor:

 1. podpory wykonuje się z rur o średnicy D=38mm i grubości ścianki 1,5mm (więcej rys A.03)
 2. Długość podpory wynosi L(cm)=H siatki(cm)+20cm
 3. Jednostronnie podpory mają, ukształtowaną na prasie, pod kątem 45 st. końcówkę z otworem do mocowania jarzma słupka oraz wentylującym jej wnętrze otworem, ograniczającym zjawisko skraplania się wewnątrz pary wodnej.
 4. Podpory wyposażone są w komplet elementów mocujących, tzn. Ocynkowane ogniowo stalowe jarzma - obejmy słupka, ocynkowane śruby M8x20 z nakrętką. Podpory są cynkowane ogniowo powłoką minimum 420g/m2 (więcej detale)

System Autofor - akcesoria

Elementami uzupełniającymi dla właściwej funkcjonalności systemu Autofor, są stosowane niżej wymienione akcesoria:

Akcesoria - klapy na przejścia przez rowy i cieki wodne

Zabezpieczeniem przejść przez rowy i cieki wodne jest obrotowa konstrukcja, składająca się z siatki stalowej zgrzewanej 50x50x3mm, kształtem dopasowana do przekroju poprzecznego rowu, wspawana w kątownik 30x30x3, wzmocniony rurą nośną D=48x1,5 (więcej). Stanowi ona jednocześnie oś ruchu wahadłowego klapy. Cała klapa siatkowa mocowana jest jarzmami z panewkami wykonanymi z rury D=60x2mm; L= 10cm i bednarki 25 x2,0mm, do najbliższych słupków ogrodzenia (więcej - rys. A.05)

W szczególnych warunkach terenowych zwłaszcza w terenie górzystym, podłożu skalistym, jarzma są mocowane do dodatkowych, osadzonych w odpowiednim miejscu, słupków, wykonanych z rury D48x1,5mm.

Dokładny wymiar i kształt klapy brany jest z natury i korygowany na etapie montażu. Całość jest ocynkowana ogniowo o powłoce min 260g/m2.

Akcesoria - bramy i furtki

Szkielet bram i furtek stanowi rama wykonana z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym, zgodnego z normą PN-EU 10305-5 i materiału w gatunku EU -S235JR. (więcej rys. A.06 i rys. A.07).

Elementy poziome, słupek przymykowy i usztywnienie środkowe ramy wykonane są z kształtownika o wym. 40x40x1,5mm, zaś słupek zawiasowy ramy z kształtownika 60x60x1,5mm.

Elementy zawiasów, za pomocą jarzma i śruby z nakrętką zrywalną, mocowane są na stałe do słupków nośnych /zderzakowych/, wykonanych z rury D=60x2mm zgodnej z normą PN-EU 10220-3:2003.

Bramy i furtki są kompletne, wyposażone są w elementy mocujące i zamykające blokadę skrzydła bramy, osłony kłódki chroniące przed zerwaniem. Kłódka jest standardowym i jedynym skutecznym, prostym i tanim zamknięciem, zarówno bram jak i furtek.

Całość jest ocynkowana ogniowo powłoką min 420 g/m.

Wypełnienie ramy jest wykonane albo z siatki zgrzewanej 50x50x3mm albo z siatki systemowej Autofor (więcej - elementy systemu)

Na słupku zawiasowym, zgodnie z procedurą antykradzieżową, naniesione są trwałe cechy wg wymagań Zamawiającego.

Akcesoria - kotwy gruntowe /śledzie/

Elementem mocującym dodatkowo przęsło siatkowe ogrodzenia drogowego na odcinku między słupkami pośrednimi, są kotwy gruntowe. Wykonane są z drutu stalowego o średnicy D=5mm w postaci zaczepu i o długości 50cm z wspawanymi odpowiednio wypustkami blokującymi kotwę po wbiciu w ziemi. W zależności od warunków terenowych, często wymagane jest betonowanie kotwy w wierconym otworze, aby zapewnić wymaganą siłę wyrywania kotwy o wartości 200N. (Więcej - rys.A.04)

Akcesoria - drut napinający i napinacze drutu

W trudnych warunkach np. terenie górskim gdzie ogrodzenie narażone jest na dodatkowe obciążenie od osuwającego się śniegu stosowane bywa wzmocnienie siatki drutami napinającymi. Stosuje się w takich przypadkach zazwyczaj trzy rzędy drutów: na górze i dole siatki oraz w połowie wysokości ogrodzenia. Druty te mocowane są do słupków z wykorzystaniem zaczepów słupkowych tych samych, co do mocowania siatki. Siatka na odcinku przęsła jest wiązana do drutów napinających drutem wiązałkowym (więcej - drut wiązałkowy);

Właściwą siłę naciągu uzyskuje się za pomocą standardowych, zapadkowych napinaczy drutu, montowanych co 25mb.

Na druty napinające stosuje się drut o średnicy 2,5 ÷ 3mm spełniający wymagania normy PN-EN 10218-1/2 :2001 w zakresie wymagań ogólnych ,wymiarów i ich tolerancji.

Drut napinający wykonany jest ze stali w gatunku EU S235JR gwarantujący minimalną wytrzymałość na zrywanie: 588 N/mm2.

Zarówno druty napinające jak i napinacze są cynkowane ogniowo powłoką min 260g/m2.

Akcesoria - siatki uszczelniające.

Wymagania z zakresu ochrony środowiska zobowiązują do wykonania na niektórych odcinkach ogrodzenia uszczelnienia siatek drogowych, co ma przeciwdziałać przedostawaniu się drobnej zwierzyny (płazów) w strefę pasa drogowego.

W większości przypadków, wystarczającym zabezpieczeniem jest stosowanie systemu Autofor z siatką wyposażoną w strefę zagęszczonych oczek B1 (0÷40cm o drutach poziomych co 2cm), lecz w przypadku zaostrzonych wymagań środowiskowych, stosuje się dowiązywanie dodatkowych siatek o drobniejszych oczkach. W systemie Autofor oferujemy siatki zgrzewane, ocynkowane o oczkach 12,7x12,7x12,7 z drutu 1,5 mm lub o oczkach 10,6x10,6 z drutu 0,90 mm ale również inne rozmiary siatek są możliwe do uzgodnienia.

Siatki te spełniają wymagania normy PN-EN 10223-4 dotyczącej siatek w konstrukcji zgrzewanej, tak jak siatka podstawowa Autofor.

Akcesoria - drut wiązałkowy

Ocynkowany ogniowo drut stalowy o średnicy 1,3 mm÷1,8 mm, wykonany ze stali EU S235JR jest używany do mocowania systemu siatek Autofor z drutami napinającymi i słupkami. Mocujące skrętki typu zbrojarskiego są wykonane z pomocą odpowiednio pociętych kawałków drutu wiązałkowego, wykorzystując do tego celu specjalne skręcarki elektryczne, bądź ręcznie.

System Autofor - montaż

Montaż rozpoczyna wytyczenie geodezyjne linii ogrodzenia oraz określenie usytuowania w pierwszej kolejności bram i furtek, co jest istotne dla ogrodzeń zagłębianych w gruncie. W zależności od głębokości, na jakiej montowana jest siatka (strefa A), na taką głębokość wykonywany jest wykop liniowy o szerokości 20cm. Od tego momentu następują właściwe prace instalacyjne systemu:

 1. Słupki naciągowe co 50m i pośrednie co 5m osadzone są w wierconych, wypełnionych betonem marki C16/20 wg PN-EN 206-1:2003 otworach o średnicy 25cm i głębokości 80cm, licząc od poziomu terenu(A=0) lub dna wykopu liniowego(A>0).
 2. Podpory usytuowane są w linii ogrodzenia, obustronnie do słupków naciągowych i osadzone jednym końcem w skośnie wierconych (pod kątem 45÷60 st i w odległości 1/2H ogrodzenia ÷ 2/3 H ogrodzenia), wypełnionych betonem marki C16/20 otworach o średnicy 25 cm na głębokość średnią 80cm, drugim końcem za pośrednictwem ocynkowanych jarzm i śrub z nakrętkami, są mocowane do słupka. Oprócz podstawowej sekcji o długości 50mb, słupy naciągowe z obustronnymi podporami stosuje się również na uskokach i skłonach terenu oraz załamaniach linii ogrodzenia o kąt większy niż 15 stopni.
 3. Po upływie min 7dni (w okresie letnim) można przystąpić do rozwijania i montażu siatki systemowej. Kolejne rolki sukcesywnie łączymy ze sobą na styk (więcej - rys A.00) i odcinki 100metrowe poddajemy naciąganiu (wyciągarka) aż do rozprostowania końcowego odcinka rolki siatki. Zbytnie napięcie siatki osłabia osadzenie słupków, utrudnia układalność siatki względem terenu (ogrodzenia bez zagłębienia w terenie) i kompensację naprężeń termicznych. Naciągnięta siatka zawieszana jest na zaczepach słupka (więcej - rys A.02) i blokowana przez dogięcie zaczepów oraz wiązana do słupków drutem wiązałkowym (więcej) po dwa węzły, tylko za druty poziome siatki, między zaczepami, czyli 4÷6 sztuk na słupek w zależności od wysokości ogrodzenia.
  Do słupka skrajnego siatka wiązana jest z wykorzystaniem wszystkich drutów poziomych (strefa C; X,) a w strefie zagęszczonych oczek siatki (strefa A, B1,B) co 15cm. Przygotowanie końcówek do wiązania siatki do słupka polega na usunięciu zbędnych drutów poziomych oraz pionowych tak by uzyskać końcówki o długości ~25cm.
  W przypadku projektu przewidującego stosowanie dodatkowo drutów naciągowych, siatka mocowana jest także do nich na całej długości przez wykonywanie węzłów co 50÷60cm.
  Prace związane z montażem siatki, dla ogrodzeń zagłębionych w ziemi, kończy zasypanie wykopu liniowego gruntem z wykopu z pozostawieniem 5 ÷10 cm naddatku ziemi na samoczynne osiadanie (mechaniczne zagęszczanie może deformować siatkę zwłaszcza dowiązaną dodatkową siatkę uszczelniającą).
 4. Montaż bram i furtek obejmuje wiercenie dwóch otworów o średnicy 25cm na głębokość 100 cm dla słupków D=60x2 i dwóch otworów skośnych dla podpór (jak p.2), ustawienie kpl. zespołu bramy /furtki wraz z słupkami i podporami, służącymi równocześnie do naciągu i mocowania początku/ końca siatki i napełnienie otworów betonem klasy C16/20 wg PN-EN 206-1:2003.
  Konstrukcja górnego zawiasu umożliwia przeprowadzenie ostatecznej regulacji zespołu bramy/furtki po zakończeniu montażu siatki, wraz z zabezpieczeniem przed nieupoważnionym demontażem, wykorzystując specjalne nakrętki zrywalne. (rys A.06).
  Bramy i furtki na czas wiązania betonu (3÷4 tygodnie) pozostają podparte i zablokowane.
 5. Na terenach wymagających dodatkowego uszczelnienia ogrodzenia, montowane są dodatkowe siatki zgrzewane o drobnych oczkach, przez dowiązanie ich do siatki Autofor kawałkami drutu wiązałkowego lub spinkami PCV, mocując skrajne druty co 50cm.
 6. Montaż klap zamykających prześwit rowów melioracyjnych i cieków wodnych pod ogrodzeniem systemowym, wymaga dopasowania klapy do kształtu przekroju poprzecznego rowu, o ile nie była możliwa ich wcześniejsza prefabrykacja, przez docięcie siatki klapy i zabezpieczenie miejsc cięcia powłoką cynku w sprayu. Do słupków pośrednich ogrodzenia osadzonych symetrycznie względem rowu w możliwie najmniejszym rozstawie, na wysokości do 5cm nad terenem, przed ostatecznym umocowaniem siatki Autofor nałożone są panewki z obejmą słupka i śrubą zaciskową wraz z przygotowaną klapą siatkową. Zacisk śruby obejmy ustala położenie osi obrotu klapy. Zamocowanie ostateczne siatki w zaczepach słupków i wiązanie uzupełniające zabezpiecza klapę przed jej nieuprawnionym demontażem. (więcej - rys A.05).
 7. Zasadniczo siatka systemu Autofor nie wymaga stosowania kotew gruntowych. W odróżnieniu od siatek węzełkowych, które mają tendencję do samoistnego zwijania się w pionie, siatka konstrukcji zgrzewanej posiada wystarczającą stabilność kształtu tak w pionie jak i poziomie nawet w stanie swobodnym, co przy jej sprężystości gwarantuje doskonałe przyleganie do terenu. W sytuacjach wyjątkowych, jak nierówny grunt, podłoże skaliste, lub inne technicznie uzasadnione nierówności terenu (do max 20cm na 5mb przęsła),osadza się kotwy w linii ogrodzenia, w każdym przęśle 2szt., wbijając bezpośrednio w grunt pod kątem 15÷30st do pionu.
  Jeśli grunt wyklucza możliwość wbicia kotwy bądź nie gwarantuje uzyskania wymaganej (200 N) siły osadzenia, system Autofor zakłada wiercenie otworów o średnicy 10cm na głębokość 50cm i po napełnieniu betonem klasy C16/20, osadzenie kotwy.